Wspieranie mobilności przychodzącej

U.1 Należy zapewnić szeroką ofertę studiów w języku angielskim, na wszystkich poziomach – zwłaszcza na drugim (magisterskim) i trzecim (doktoranckim) – a także ofertę programów prowadzonych wspólnie z instytucjami zagranicznymi, w takich formułach jak joint-degrees-programs, double-degrees-programs, sandwich-programs etc. Należy rozbudować ofertę o studia w języku angielskim z zakresu muzyki i innych sztuk oraz dążyć do rozszerzenia liczby miejsc na studiach medycznych w języku angielskim. Ofertę pełnych programów studiów należy uzupełnić o krótsze programy edukacyjne – kilkutygodniowe, przygotowane z myślą o specyficznych potrzebach studentów ze Stanów Zjednoczonych, Japonii i innych krajów.

Vote Up 5 Vote Down 0

U.2 Należy zbudować i rozwijać skuteczne strategie rekrutacyjne. W sposób szczególny strategie te powinny uwzględniać kraje takie, jak Ukraina i Białoruś (a także Rosja, Kazachstan, Azerbejdżan i inne kraje byłej Wspólnoty Niepodległych Państw), gdzie Polska posiada historycznie i kulturowo umotywowaną przewagę konkurencyjną, z czego wynika względna łatwość pozyskiwania zdolnych studentów i doktorantów. Dla ich potrzeb powinna być przygotowana specjalna oferta programowa, obejmująca również studia w języku polskim. Należy wzmocnić sieć centrów przygotowujących studentów z kierunku wschodniego do studiowania w języku polskim. Umocnieniu marki polskiego szkolnictwa wyższego w krajach kierunku wschodniego powinny służyć specjalne projekty promocyjne, a także inicjatywy związane z mobilnością programów, e-learningiem i rozwojem kształcenia w systemie LL.

Vote Up 3 Vote Down 0

U.3 Działania powyższe, ze względu na brak uporządkowania rynku edukacyjnego w krajach kierunku wschodniego, należy uzupełnić o system ochrony jakości/marki polskiego szkolnictwa wyższego, na przykład poprzez system certyfikacji miejscowych partnerów – ze szczególnym uwzględnieniem agencji rekrutacyjnych. Szczególną uwagę należy również skupić na krajach, z których przyjeżdżali do Polski studenci w czasach PRL – jak np. Wietnam. Należy też wzmacniać strategiczną obecność na nowych, obiecujących rynkach, takich jak Turcja, Hiszpania czy Malezja, na których buduje się zainteresowanie ofertą polskiego szkolnictwa wyższego. Zainteresowanie to należy rozpoznać i rozwinąć.

Vote Up 2 Vote Down 0

U.4 W celu zbudowania atrakcyjnej (wyróżniającej) marki na międzynarodowym rynku edukacyjnym uczelnie powinny podjąć wysiłek uzyskania międzynarodowych akredytacji i certyfikatów, najbardziej prestiżowych w poszczególnych dziedzinach, potwierdzających wysoką jakość uczelni – zarówno w zakresie kształcenia jak i badań. Niekiedy posiadanie akredytacji jest warunkiem prowadzenia skutecznej działalności marketingowej na danym rynku (Malezja).

Vote Up 2 Vote Down 0

U.5 Niezbędne jest rozszerzenie i poprawa jakości usług dla studentów zagranicznych związanych z pomocą przy formalnościach prawnych przed przyjazdem do Polski i z opieką nad nimi i ułatwieniem adaptacji w nowym środowisku. Oferta tych usług powinna obejmować kwestie bytowe (odbiór z lotniska, mieszkanie, formalności migracyjnymi, ubezpieczenie etc.) oraz przystosowanie się do życia w kraju studiów: poznanie kultury, nauka języka polskiego, opieka psychologiczna, opieka merytoryczna etc. Pożądane jest tworzenie platform do integracji studentów zagranicznych z miejscowymi, takich jak: programy typu buddy, mentor, tandemy językowe, wydarzenia typu international days i inne. Ważne jest zapewnienie studentom zagranicznym odpowiednich warunków bytowych, odpowiadających standardom europejskim i światowym oraz przygotowanie infrastruktury pod ich potrzeby z uwzględnieniem specyficznych potrzeb kulturowych.

Vote Up 2 Vote Down 0

U.6 Wskazana jest również konsolidacja interesów grup uczelni – np. uczelni medycznych, technicznych, artystycznych czy rolniczych w celu uzyskania lepszych efektów promocyjnych i rekrutacyjnych. Konieczne stają się wspólne działania lobbingowe efektywnie wyrażające te interesy, bowiem wiele światowych, rządowych programów stypendialnych sprofilowanych jest dziedzinowo i udział w nich polskich partnerów uzależniony jest, wobec braku wsparcia centralnego, od indywidualnej inicjatywy grup uczelni i wspomagających je partnerów społecznych. Przykładem mogą być tu wspólne wysiłki uczelni akademickich (KRASP) o włączenie ich do brazylijskiego programu „Science without borders”, czy projekt promocyjny uczelni technicznych (KRPUT) „Study Engineering in Poland”.

Vote Up 3 Vote Down 0

Wspieranie współpracy zagranicznej

U.7 Należy wprowadzić motywacyjny model płac nauczycieli akademickich zaangażowanych w realizację projektów międzynarodowych dla studentów. Udział w międzynarodowych projektach badawczych powinien być odnotowywany w ocenie pracownika i w systemie awansu zawodowego. Należy również dołożyć starań, aby usuwać bariery administracyjne dla współpracy międzynarodowej (prawne, przy rozliczeniach finansowych etc.) i tworzyć maksymalnie dogodne warunki. Bodźce finansowe powinny także zachęcać pracowników uczelni do angażowania się w działalność europejskich ciał koordynacyjnych, eksperckich i ewaluacyjnych. Towarzyszyć temu powinna zachęta – nie tylko na szczeblu uczelni, ale również w jej jednostkach składowych – do szerszego udziału w sieciach międzynarodowych, stowarzyszeniach oraz innych europejskich i globalnych strukturach wymiany wiedzy, informacji i umiejętności.

Vote Up 3 Vote Down 0

U.8 Należy tworzyć, rozbudowywać i doskonalić na uczelni struktury administracyjne niezbędne dla pełniejszego i skuteczniejszego pozyskiwania i wykorzystywania grantów unijnych i innych na projekty oparte na współpracy z instytucjami zagranicznymi (bilateralnej i wielostronnej) i wspierające akademicką współpracę międzynarodową.

Vote Up 1 Vote Down 0

U.9 Należy zwiększać umiędzynarodowienia studiów doktoranckich, m. in. poprzez jak najszerszą współpracę i wymianę z renomowanymi ośrodkami zagranicznymi. Pożądane jest tworzenie międzynarodowych szkół/programów doktoranckich, podwójnych doktoratów, a docelowo również wspólnych doktoratów. Należy szerzej umożliwić doktorantom udział w konferencjach naukowych za granicą.

Vote Up 3 Vote Down 1

Budowa kultury Internationalisation at home

U.10 Na uczelni należy budować kulturę Internationalisation at home (internacjonalizacji na miejscu), w ramach której należy zapewnić studentowi możliwości korzystania z wiodących rozwiązań światowych w zakresie umiędzynarodowienia i pożytków z tego płynących, ale bez konieczności wyjeżdżania za granicę. Są to między innymi: dostęp do najnowszej światowej wiedzy i metod dydaktycznych, obcowanie ze światowym dyskursem naukowym, korzystanie z oferty dydaktycznej uczelni zagranicznych, praca w grupie różnorodnej narodowościowo i kulturowo, kontakt z wykładowcami z zagranicy, składanie prac dyplomowych w językach innych niż polski, możliwość powoływania opiekunów naukowych oraz członków komisji i recenzentów z ośrodków zagranicznych, zdobywanie kwalifikacji w komunikacji międzykulturowej i innych kwalifikacji organicznie związanych z przyszłym działaniem na międzynarodowym rynku pracy. Należy do tego również: wbudowywanie w treści nauczania perspektywy globalnej, włączanie do programu studiów zajęć w języku angielskim, wprowadzenie elementów dwujęzyczności na uczelni, rozszerzenie możliwości podnoszenia umiejętności językowych przez wykładowców, przygotowanie do kontaktu ze studentami i naukowcami z zagranicy administracji na uczelni, zapewnienie niezbędnych kompetencji językowych i międzykulturowych w uczelnianych punktach gastronomicznych i służbie zdrowia etc.

Vote Up 2 Vote Down 0

U.11 Ważnym postulatem jest dalsza internacjonalizacja przewodów doktorskich, czyli możliwość składania i obrony pracy w języku innym niż polski, dopraszania opiekunów naukowych, członków komisji i recenzentów z ośrodków zagranicznych czy też obrony doktoratu na uczelni polskiej i zagranicznej jednocześnie (nowelizacja ustawy to częściowo umożliwia). Podobne możliwości powinny, w nieco mniejszym zakresie, zostać wprowadzone w przypadku studiów drugiego stopnia.

Vote Up 2 Vote Down 0

U.12 Konieczne jest podniesienie poziomu nauczania języków obcych na uczelni poprzez wprowadzenie większej liczby godzin nauki oraz wymogu, aby absolwent znał dwa języki obce, z czego język angielski na wysokim poziomie. Do oceny kompetencji językowych studentów należy szeroko stosować upowszechnione na świecie standardowe testy (na przykład ETS lub IFLET). Na studiach drugiego stopnia należy położyć nacisk na umiejętność komunikacji naukowej w języku angielskim – w mowie i w piśmie (academic writing). Celowe z tego punktu widzenia będzie wprowadzenie obowiązku zaliczania niektórych zajęć w języku obcym.

Vote Up 2 Vote Down 0

Wspieranie mobilności wychodzącej

U.13 Konieczna jest budowa i upowszechnianie uczelnianych systemów wspierania mobilności wychodzącej. W skład takiego systemu powinny wchodzić: szeroka informacja i promocja ofert stypendialnych i wyjazdowych dla studentów i kadry, doradztwo w tym zakresie, program merytoryczny przygotowujący studentów do wyjazdów (przygotowanie językowe, kulturowe, psychologiczne etc.), wprowadzenie ułatwień w zakresie uznawalności wiedzy i kompetencji nabytych w ramach pobytu na uczelni zagranicznej jako części ścieżki studiów. Elementem systemu powinno być również rozszerzenie możliwości uzyskiwania przez studentów wyjeżdżających za granicę wsparcia finansowego ze strony uczelni, na przykład z uczelnianego funduszu stypendialnego (m.in. dopłat do grantów otrzymywanych w ramach programu Erasmus.)

Vote Up 1 Vote Down 0

Zarządzanie uczelnią – internalizacja internacjonalizacji

U.14 Należy rozbudowywać i profesjonalizować struktury dedykowane wspieraniu procesu internacjonalizacji na uczelni. Problematyka ta powinna mieć konkretne, jak najbardziej przekrojowe przyporządkowanie w strukturze uczelni. Z drugiej strony wymiar międzynarodowy powinien być wbudowywany w funkcjonowanie uczelni na każdym poziomie.

Vote Up 3 Vote Down 0

U.15 Hasło internacjonalizacji powinno zostać wprowadzone do strategii rozwojowych uczelni jako integralna zasada rozwojowa wszystkich sfer działalności uczelni. Analiza procesu internacjonalizacji powinna stać się elementem wewnętrznego systemu zapewniania jakości na uczelni. Niezbędne są uczelniane strategie internacjonalizacji, jako kluczowe dokumenty programowe ujmujące cele, harmonogram oraz konkretne wskaźniki internacjonalizacji i sposoby ich weryfikowania, ściśle skorelowane z profilem uczelni i wizją jej rozwoju oraz być zgodne z misją i długofalową strategią uczelni. Wiedza o korzyściach płynących z internacjonalizacji powinna być przekazywana do jednostek uczelnianych na wszystkich poziomach. Wydziałowe lub instytutowe strategie internacjonalizacji, odpowiednio wyprofilowane, mogą również powstawać na poziomie jednostek podstawowych uczelni.

Vote Up 3 Vote Down 0

U.16 W celu stworzenia w jednostkach podstawowych uczelni przychylnej atmosfery dla działań na rzecz internacjonalizacji należy wprowadzać wewnątrzuczelniane systemy motywujące do kształcenia studentów zagranicznych i inne zmiany związane z internacjonalizacją.

Vote Up 3 Vote Down 0

U.17 Istotne jest również włączanie organizacji studenckich i doktoranckich oraz przedstawicielstw innych grup interesariuszy do działań związanych z internacjonalizacją.

Vote Up 3 Vote Down 1