Rekomendacje - Poziom PAŃSTWA

Przygotowanie systemu pod budowę kultury internacjonalizacji

P.1 Niezbędne jest opracowanie strategii internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w Polsce (jako część strategii rozwoju szkolnictwa wyższego lub samodzielny dokument). Strategia powinna przedstawić wizję, wyznaczyć cele w warunkach polskich oraz określić narzędzia, jakie należy stworzyć dla wsparcia procesu internacjonalizacji. Potrzebne też są działania systemowe, ujęte w ramy czasowe i wyznaczające spodziewane efekty określone poprzez zestaw wskaźników. Oparta na pogłębionej analizie uwarunkowań procesu internacjonalizacji w Polsce oraz wiedzy o dobrych rozwiązaniach w innych krajach, strategia powinna uwzględniać działania kluczowych resortów i prowadzić do skoordynowanych czynności prowadzonych wespół z innymi interesariuszami. Strategia taka pomoże ukierunkować proces internacjonalizacji w sposób najbardziej pożądany dla państwa a zarazem spełniający wymogi jakości akademickiej. Przyjęcie postulowanej strategii będzie także wyrazem nadania priorytetu zagadnieniu internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w polityce państwa.

Vote Up 8 Vote Down 0

P.2 Należy podjąć kampanię uświadamiającą znaczenie internacjonalizacji polskich uczelni dla realizacji narodowych celów rozwoju. Ważne jest upowszechnianie wiedzy na temat wartości studiów lub praktyki za granicą dla rynku pracy i lobbowanie wśród pracodawców na rzecz uznania zagranicznego doświadczenia za dodatkowy atut na rynku pracy. Wskazane są też działania promujące mobilność wśród studentów i doktorantów. Istotny jest transfer know-how w tym zakresie oraz eksponowanie pożądanego kierunku rozwoju procesów internacjonalizacji.

Vote Up 3 Vote Down 0

P.3 Wprowadzenie motywacji finansowych zachęcających uczelnie do rozwoju internacjonalizacji. Przygotowanie programu zmian na rzecz internacjonalizacji wiąże się z podjęciem dodatkowego wysiłku, dlatego uczelnia powinna otrzymywać dodatkowe środki na jego wdrożenie. Zachęty mogłyby dotyczyć uruchamiania programów studiów w języku angielskim, otwierania programów/oddziałów w trybie międzynarodowym (transnacjonalnym), wzbogacenia oferty uczelni o specjalne zajęcia np. w obszarze komunikacji międzykulturowej. Ze środków tych mogłoby być dofinansowywane doszkalanie kadr obsługujących internacjonalizację lub sprowadzanie na uczelnię wybitnych naukowców z zagranicy. Programy te mogłyby też wspierać inicjatywy mające na celu dynamizację adaptacji studentów zagranicznych. Wskazane jest również propagowanie dobrych praktyk w i rozpowszechnianie wiedzy i kompetencji w formie konferencji, publikacji, spotkań warsztatowych, internetowych platform interaktywnych etc.

Vote Up 5 Vote Down 0

P.4 Poziom internacjonalizacji powinien być uwzględniany w systemach zewnętrznej oceny jakości uczelni, jako jeden z kluczowych elementów. Zwiększona powinna zostać waga składnika odzwierciedlającego poziom pożądanej (prowadzącej do poprawy jakości) internacjonalizacji uczelni w systemie („algorytmie”) określającym wysokość środków budżetowych przyznawanych uczelni.

Vote Up 3 Vote Down 0

P.5 Należy przygotować ofertę profesjonalnych szkoleń dla kadry odpowiedzialnej za internacjonalizację oraz materiały i platformy edukacyjne dla praktyków na uczelniach: kierowników i pracowników działów współpracy międzynarodowej, działów promocji, działów programów europejskich i innych jednostek zaangażowanych w administrowanie stypendiami dla studentów i pracowników uczelni. Należy uruchomić studia podyplomowe w zakresie międzynarodowego marketingu uczelnianego i budowania na uczelniach kultury internacjonalizacji.

Vote Up 2 Vote Down 0

P.6 Wskazane jest wprowadzenie obowiązku (na razie istnieje tylko możliwość) włączania ekspertów z zagranicy w proces akredytacji programów i instytucji oraz poszerzenie możliwości przeprowadzenia akredytacji nie tylko przez Polską Komisją Akredytacyjną. Należy zwiększać udział ekspertów zagranicznych w pracach kluczowych instytucji związanych z oceną nauki i szkolnictwa wyższego. Przy poszukiwaniu rozwiązań sprzyjających podniesieniu jakości, korzystne byłoby wprowadzanie systemu międzynarodowego benchmarkingu (istotne jest także szersze zaangażowanie polskich uczelni w europejskich i światowych inicjatywach benchmarkingowych).

Vote Up 3 Vote Down 0

P.7 Konieczne jest ustalenie podstaw prawnych dotyczących tworzenia polskich programów i uczelni za granicą oraz we współpracy z instytucjami zagranicznymi. Potrzebne też jest dopracowanie reguł prowadzenia i akredytacji programów tworzonych wspólnie z instytucjami zagranicznymi (np. w ramach programu Erasmus Mundus) oraz wydawania wspólnych dyplomów.

Vote Up 1 Vote Down 0

P.8 Konieczne jest systemowe wspieranie, na skalę szerszą niż dotychczas, powrotów z zagranicy polskich naukowców, którzy mogliby mieć wkład w kształcenie i w badania. Przede wszystkim należy stworzyć mechanizm utrzymywania kontaktów, tryb uznawania zdobytych za granicą kwalifikacji, oraz programy oferujące atrakcyjne warunki do tworzenia zespołów i prowadzenia badań w polskich instytucjach. Potrzebne będzie też stworzenie dogodnych warunków migracyjnych dla rodzin.

Vote Up 2 Vote Down 0

P.9 Konieczne jest wypracowanie woli politycznej pozwalającej nadać priorytet działaniom związanym z umiędzynarodowieniem polskich uczelni. Potrzebne są działania lobbingowe na poziomie państwa a także budowanie szerokiej świadomości przez inicjowanie debaty publicznej (badania, konferencje, publikacje, etc.).

Vote Up 1 Vote Down 0

Instytucjonalne inicjatywy centralne

P.10 Należy powołać wyspecjalizowaną instytucję wspierającą internacjonalizację polskich uczelni wzorem organizacji tego typu funkcjonujących w innych krajach (m.in. DAAD w Niemczech, a także CampusFrance we Francji, NUFFIC w Holandii, SIU w Norwegii, BC w Wielkiej Brytanii) instytucja ta powinna być wyraźnie niezależna od struktur organizacyjnych resortu nauki i szkolnictwa wyższego ale przezeń wspierana jak również bardzo aktywnie przez resort spraw zagranicznych, i resort gospodarki. Do zadań tej instytucji należeć powinno: wspieranie mobilności studentów i kadry akademickiej, upowszechnianie oferty polskich uczelni (także e-learningowych) za granicą; profesjonalna promocja Polski jako miejsca studiów oraz badań naukowych; tworzenie innowacyjnych form eksportu oferty edukacyjnej polskich uczelni; wypracowywanie i transfer do uczelni know-how dotyczącego kluczowych aspektów rozwoju procesu internacjonalizacji; kształcenie profesjonalnych kadr i promowanie dobrych praktyk, administrowanie funduszem stypendialnym przeznaczonym dla studentów i młodych naukowców z zagranicy, zarządzanie środkami na granty dla profesorów zagranicznych pragnących nauczać lub prowadzić badania w Polsce oraz pomoc zagranicznym naukowcom w organizacji urlopu sabbatical w polskich uczelniach; wspieranie uczelni w rekrutowaniu kadry i studentów zagranicznych; pomoc w zadaniach organizacyjnych związanych z mobilnością nauczycieli akademickich i studentów.

Vote Up 19 Vote Down 1

P.11 Pożądane byłoby powołanie na jednej z uczelni centrum badań, którego jednym z głównych obszarów zainteresowań byłaby refleksja nad internacjonalizacją szkolnictwa wyższego oraz związanymi z nią zagadnieniami z zakresu zarządzania i polityki publicznej. Centrum takie, prowadzące badania na najwyższym poziomie, powinno też stać się ważnym ośrodkiem opiniotwórczym, zdolnym wpływać na europejską politykę w zakresie szkolnictwa wyższego. Centrum dostarczałoby materiały i analizy benchmarkingowe służące budowaniu polityki w zakresie szkolnictwa wyższego w Polsce. Ważnym zadaniem centrum powinno być wypracowywanie wzorców związanych z internacjonalizacją szkolnictwa wyższego i ich upowszechnianie, a także przygotowywanie prognoz i analiz.

Vote Up 2 Vote Down 0

P.12 Należy podjąć działania mające na celu systemowe utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi absolwentami polskich uczelni, w tym odbudowę kontaktów z pokoleniem obcokrajowców – absolwentów polskich uczelni z czasów PRL. Pokolenie to ma wielki potencjał opiniotwórczy i stanowi cenną bazę kontaktową. Trzeba się spieszyć, gdyż upływający czas działa niekorzystnie na możliwości budowania na tych kontaktach strategii współpracy. Przede wszystkim należy zaktualizować bazę danych absolwentów, nawiązać z nimi kontakt i organizować wydarzenia integrujące, typu Kongres absolwentów polskich uczelni.

Vote Up 4 Vote Down 0

P.13 Należy zadbać o lepsze pozycjonowanie polskich uczelni w światowych i regionalnych rankingach, co pomoże w większej rozpoznawalności marki polskiego szkolnictwa wyższego w świecie, podniesie jego atrakcyjność w oczach zagranicznych studentów i doktorantów, a także pracowników dydaktyczno-naukowych i przyczyni się do wzmożenie wymiany i współpracy międzynarodowej. Można próbować osiągnąć ten cel poprzez koncentrację środków finansowych w jednej lub kilku właściwie wytypowanych (np. w drodze konkursu) instytucji o najwyższym potencjale naukowym. Aby zapewnić im optymalne warunki rozwoju, konieczne jest stworzenie dla tych instytucji specjalnego prawodawstwa (wśród dyskutowanych propozycji jest np. wyłączenie spod Ustawy o finansach publicznych i Ustawy o zamówieniach publicznych, wprowadzenie rady powierniczej i powierzenie jej funkcji strategicznych oraz nadzorczych), a także zmiana modelu zarządzania.

Vote Up 2 Vote Down 0

Wspieranie mobilności przychodzącej

P.14 Konieczne jest wykreowanie spójnej polityki imigracyjnej kraju, w której ujęta byłaby odpowiedź na zasadnicze pytania: czy państwo widzi interes strategiczny w pozyskiwaniu studentów (kapitału intelektualnego) z zagranicy oraz które rejony świata należy traktować preferencyjnie. Krokiem w tę stronę jest nowa ustawa o cudzoziemcach, która wejdzie w życie w maju 2014. Rozwiązania ułatwiające podjęcie studiów (a potem pracy) w Polsce powinny zostać sprawnie uwzględnione w działaniach polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych oraz w działaniach innych zainteresowanych resortów.

Vote Up 3 Vote Down 0

P.15 W szczególności korzystna będzie dalsza liberalizacja prawodawstwa imigracyjnego wobec studentów i naukowców z zagranicy oraz ich rodzin. Przepisy imigracyjne powinny bardziej sprzyjać studentom i naukowcom spoza państw uprzywilejowanych (UE, EFTA, Konfederacja Szwajcarska). Powinna zostać wprowadzona wiza studencka o preferencyjnej formule. Dla zagranicznych naukowców, zakwalifikowanych na staż typu post-doc lub na stanowisko wykładowcy akademickiego, wprowadzone powinny zostać preferencyjne rozwiązania wizowe oraz procedury związane z uzyskiwaniem pozwolenia na pracę. Ułatwić też należy zagranicznym absolwentom polskich uczelni znalezienie pracy w Polsce i dać im na to więcej czasu.

Vote Up 1 Vote Down 0

P.16 Aby stworzyć warunki dla skutecznego wsparcia internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego, polskie placówki dyplomatyczne powinny zagospodarować w zakresie swych kompetencji zadania związane ze współpracą edukacyjną, naukową i technologiczną. Przyczyni się to do profesjonalizacji wsparcia polskich uczelni w zakresie prowadzonych przez nie za granicą działań informacyjnych, promocyjnych i rekrutacyjnych oraz w zakresie rozwoju współpracy naukowo-badawczej.

Vote Up 2 Vote Down 0

P.17 Pożądane jest ujednolicenie w skali kraju procedur związanych z rekrutacją. Celowe jest wprowadzenie jednolitego testu łączącego sprawdzanie kwalifikacji językowych z wiedzą merytoryczną oraz egzaminów na polskie uczelnie dostępnych w kraju kandydata. Do rozważenia jest powołanie instytucji wstępnie weryfikującej dokumenty kandydatów na studia w lub delegowanie tych zadania do jednej z instytucji działających w obszarze wspierania internacjonalizacji. Należy przygotować i upowszechnić zestaw dobrych praktyk, odnoszących się do rekrutacji studentów zagranicznych – tak, aby zapobiec niebezpiecznym wynaturzeniom.

Vote Up 3 Vote Down 0

P.18 Aby zachować konkurencyjne ceny programów studiów w języku angielskim w uczelniach publicznych należy uwolnić je z ograniczeń („widełek”) narzucanych ustawowo i pozostawić uczelniom decyzję, co do wysokości opłat za studia – w zależności od programu, sytuacji ekonomicznej i grupy docelowej.

Vote Up 2 Vote Down 1

P.19 Konieczna jest zintegrowana promocja marki polskiego szkolnictwa wyższego za granicą, będąca elementem kompleksowej promocji kraju. W tym celu należy zsynchronizować inicjatywy różnych resortów i organizacji promujących Polskę z różnych perspektyw: gospodarczej, turystycznej, kulturalnej, akademickiej etc. Należy dążyć, aby przy każdej dużej międzynarodowej okazji promocyjnej – jak Wystawa Światowa EXPO, mistrzostwa sportowe, Europejskie Stolice Kultury, wielkie kongresy, jubileusze o zasięgu ponadnarodowym – uwzględniany był aspekt akademicki oraz prezentowana oferta polskich uczelni i budowany ich spójny wizerunek. Działaniom tym muszą towarzyszyć kroki w stronę stworzenia nowoczesnego systemu informowania o ofercie studiów w Polsce, zarówno w skali globalnej, jak i ukierunkowanego na kluczowe rynki.

Vote Up 3 Vote Down 0

P.20 Wskazane jest skupienie sił i środków marketingowych na rozbudowywaniu obecności na rynkach wschodnich, na których oferta polskich uczelni cieszy się naturalnie dużym zainteresowaniem, a ich pozycja jest silna (Ukraina, Białoruś, Rosja, Kazachstan, Azerbejdżan, Gruzja i inne). Należy rozbudowywać tam w sposób skoordynowany stałą obecność oferty polskich uczelni oraz tworzyć platformy współpracy. Instytucje zaangażowane w promocję oferty szkolnictwa wyższego powinny eksponować wysoką jakość studiów w polskich uczelniach, a zarazem niski poziom kosztów utrzymania– w porównaniu z kosztami w konkurujących z nami krajach Europy zachodniej. Obecność na wschodnich rynkach nie powinna sprowadzać się wyłącznie do działań stricte rekrutacyjnych, ale powinna obejmować budowę dwustronnej współpracy akademickiej. Korzystne byłoby również, choć częściowe zrównoważenie wymiany akademickiej, która w tej chwili ma znamiona trendu typu brain-drain (na jednego polskiego studenta wyjeżdżającego na Ukrainę przypada dziesięciu przyjeżdżających stamtąd).

Vote Up 3 Vote Down 0

Wspieranie mobilności wychodzącej

P.21 Budowanie systemu wspierania mobilności na poziomie narodowym wiąże się ze stworzeniem możliwości otrzymywania stypendiów studenckich i doktoranckich w okresie studiów spędzanym za granicą. Dlatego konieczne jest stworzenie dużego, celowego programu stypendialnego wspierającego wyjazdy studentów i naukowców za granicę do najlepszych uczelni finansowanego z dodatkowych środków z budżetu państwa. Postuluje się wprowadzanie do programów studiów obligatoryjnych „okienek mobilnościowych” – czyli semestrów przeznaczonych na wyjazdy do instytucji zagranicznych na studia lub praktykę. Ewentualnie, wzorem powstałego na Politechnice Łódzkiej IFE (International Faculty of Engineering), semestr ten może być wykorzystany na realizację projektu w zespole międzynarodowym na miejscu, na uczelni w duchu kultury internationalisation at home. Potrzebne będzie również stworzeniem systemu informacyjnego o możliwościach wyjazdowych i wsparcia finansowego takich przedsięwzięć

Vote Up 3 Vote Down 0

P.22 Ważne jest krzewienie kultury mobilności w środowisku akademickim poprzez wprowadzanie obowiązku mobilności do polityki zatrudniania – na przykład pobyt w instytucji zagranicznej na stażu bądź w charakterze wykładowcy może być warunkiem awansu profesorskiego lub zatrudnienia osoby na stanowisku profesorskim. Krótki staż w instytucji zagranicznej może być też warunkiem otworzenia przewodu doktorskiego. Wymogi te powinny zostać obudowane systemem wspierającym mobilność tego typu (granty, stypendia, system promocyjno-informacyjny, system doradców w tym zakresie etc.). Niezbędne jest również uproszczenie reguł uznawania kwalifikacji zdobytych za granicą.

Vote Up 2 Vote Down 0

Aktywności ponadnarodowe

P.23 Należy umocnić europejską obecność polskiego szkolnictwa wyższego. Trzeba dążyć do tego, aby Polska stała się w większym stopniu aktywnym uczestnikiem w procesie kształtowania Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego i Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Należy wzmocnić polski udział w instytucjach reprezentujących interesy europejskiego szkolnictwa wyższego oraz stworzyć struktury lobbingowe przy instytucjach Unii Europejskiej (także przy użyciu już istniejących instytucji takich, jak Polish Science Contact Agency (PolSCA) w Brukseli, czy inne międzynarodowe struktury PAN, które należy zaktywizować w obszarze wspierania umiędzynarodowienia kształcenia).

Vote Up 1 Vote Down 0

P.24 Elementem globalnej promocji polskich uczelni powinno być organizowanie w Polsce większej liczby kongresów i konferencji międzynarodowych na temat rozwoju szkolnictwa wyższego i badań naukowych oraz ich internacjonalizacji. Dla uzyskania tego celu należy skoordynować działania uczelni, urzędów centralnych i organizacji pozarządowych. Polskie ośrodki badawcze powinny częściej i aktywniej partycypować w dużych projektach europejskich i światowych w zakresie badań nad szkolnictwem wyższym i internacjonalizacją, a także angażować się w prace i wymianę doświadczeń powstającej, światowej globalnej sieci ośrodków badawczych skupionych na szkolnictwie wyższym.

Vote Up 3 Vote Down 0

Otoczenie

P.25 Dodatkowym, ważnym partnerem działań na rzecz umiędzynarodowienia na wszystkich poziomach powinien być sektor pozarządowy, a zwłaszcza instytucje wyspecjalizowane we wspieraniu szkolnictwa wyższego. W Polsce jest co najmniej kilkanaście instytucji zajmujących się różnymi aspektami budowania kultury internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego – od rozwijania współpracy międzynarodowej, profesjonalnego marketingu, transferu know-how, poprzez wspieranie studentów zagranicznych w Polsce i ich integracji, lobbowanie za korzystniejszymi rozwiązaniami formalnoprawnymi w tym zakresie etc. Propagować się powinno także partnerstwo publiczno-prywatne i włączenie merytorycznych partnerów biznesowych i gospodarczych we wspólne przedsięwzięcia na styku studiów, rynku pracy, transferu technologii i budowania kultury innowacji w kontekście globalnym.

Vote Up 7 Vote Down 0

P.26 Warunkiem powodzenia inicjatyw na rzecz umiędzynarodowienia w szerszym planie jest także polepszenie kultury uprawiania polityki publicznej w Polsce. Istotna jest ciągłość oraz stabilność projektowania i realizowania takiej polityki. Konieczna jest rzeczywista, szeroka debata o wszelkich projektach rozwiązań systemowych, angażowanie w ich realizację partnerów społecznych i opieranie ich na wysokiej jakości ekspertyzach. A także profesjonalna weryfikacja takiej polityki.

Vote Up 3 Vote Down 0
Rekomendacje - Poziom SAMORZĄDOWY

Wspieranie mobilności przychodzącej

S.1 Rolą władz lokalnych w zakresie wspierania procesu internacjonalizacji powinno być przygotowanie otoczenia pozauczelnianego do przyjmowania studentów i naukowców z zagranicy oraz prowadzenie promocji międzynarodowej z perspektywy regionu. Przy promocji miasta należy eksponować fakt, że jest ono ośrodkiem akademickim, którego oferta powinna być atrakcyjna dla studentów z zagranicy. Do zadań samorządu należy również tworzenie platform dla międzynarodowej promocji lokalnych instytucji akademickiej, wzorem projektów regionalnych, takich jak Study in Warsaw, Study in Lublin, Teper Wrocław, Study in Krakow.

Vote Up 2 Vote Down 0

S.2 Pożądane jest fundowanie grantów dla studentów i doktorantów zagranicznych na realizację projektów związanych z regionem oraz wypracowywanie koncepcji pakietów powitalnych dla studentów i doktorantów z zagranicy – w postaci pieniężnej oraz w postaci preferencyjnego dostępu do oferty kulturalnej i sportowej miasta lub regionu (pakiety mogą być dystrybuowane przy zameldowaniu się cudzoziemca).

Vote Up 1 Vote Down 0

S.3 Zadaniem samorządów lokalnych powinno być również wspieranie wielokulturowości, inicjatyw integracyjnych, tworzenie atmosfery otwartości i tolerancji na odmienności kulturowe. Należy to uzyskiwać poprzez działania na płaszczyźnie edukacyjnej, kulturalnej i sportowej oraz przygotowanie otoczenia poza uczelnią: służb celnych, urzędów ds. cudzoziemców, przychodni lekarskich i innych instytucji do pracy ze studentami i naukowcami z zagranicy. Zwrócić należy uwagę na przystosowanie dla potrzeb obcokrajowców (na przykład poprzez dwujęzyczne napisy) środków komunikacji miejskiej, a także szczególne dbanie o bezpieczeństwo studentów i gości z zagranicy.

Vote Up 0 Vote Down 0
Rekomendacje - Poziom UCZELNI

Wspieranie mobilności przychodzącej

U.1 Należy zapewnić szeroką ofertę studiów w języku angielskim, na wszystkich poziomach – zwłaszcza na drugim (magisterskim) i trzecim (doktoranckim) – a także ofertę programów prowadzonych wspólnie z instytucjami zagranicznymi, w takich formułach jak joint-degrees-programs, double-degrees-programs, sandwich-programs etc. Należy rozbudować ofertę o studia w języku angielskim z zakresu muzyki i innych sztuk oraz dążyć do rozszerzenia liczby miejsc na studiach medycznych w języku angielskim. Ofertę pełnych programów studiów należy uzupełnić o krótsze programy edukacyjne – kilkutygodniowe, przygotowane z myślą o specyficznych potrzebach studentów ze Stanów Zjednoczonych, Japonii i innych krajów.

Vote Up 5 Vote Down 0

U.2 Należy zbudować i rozwijać skuteczne strategie rekrutacyjne. W sposób szczególny strategie te powinny uwzględniać kraje takie, jak Ukraina i Białoruś (a także Rosja, Kazachstan, Azerbejdżan i inne kraje byłej Wspólnoty Niepodległych Państw), gdzie Polska posiada historycznie i kulturowo umotywowaną przewagę konkurencyjną, z czego wynika względna łatwość pozyskiwania zdolnych studentów i doktorantów. Dla ich potrzeb powinna być przygotowana specjalna oferta programowa, obejmująca również studia w języku polskim. Należy wzmocnić sieć centrów przygotowujących studentów z kierunku wschodniego do studiowania w języku polskim. Umocnieniu marki polskiego szkolnictwa wyższego w krajach kierunku wschodniego powinny służyć specjalne projekty promocyjne, a także inicjatywy związane z mobilnością programów, e-learningiem i rozwojem kształcenia w systemie LL.

Vote Up 3 Vote Down 0

U.3 Działania powyższe, ze względu na brak uporządkowania rynku edukacyjnego w krajach kierunku wschodniego, należy uzupełnić o system ochrony jakości/marki polskiego szkolnictwa wyższego, na przykład poprzez system certyfikacji miejscowych partnerów – ze szczególnym uwzględnieniem agencji rekrutacyjnych. Szczególną uwagę należy również skupić na krajach, z których przyjeżdżali do Polski studenci w czasach PRL – jak np. Wietnam. Należy też wzmacniać strategiczną obecność na nowych, obiecujących rynkach, takich jak Turcja, Hiszpania czy Malezja, na których buduje się zainteresowanie ofertą polskiego szkolnictwa wyższego. Zainteresowanie to należy rozpoznać i rozwinąć.

Vote Up 2 Vote Down 0

U.4 W celu zbudowania atrakcyjnej (wyróżniającej) marki na międzynarodowym rynku edukacyjnym uczelnie powinny podjąć wysiłek uzyskania międzynarodowych akredytacji i certyfikatów, najbardziej prestiżowych w poszczególnych dziedzinach, potwierdzających wysoką jakość uczelni – zarówno w zakresie kształcenia jak i badań. Niekiedy posiadanie akredytacji jest warunkiem prowadzenia skutecznej działalności marketingowej na danym rynku (Malezja).

Vote Up 2 Vote Down 0

U.5 Niezbędne jest rozszerzenie i poprawa jakości usług dla studentów zagranicznych związanych z pomocą przy formalnościach prawnych przed przyjazdem do Polski i z opieką nad nimi i ułatwieniem adaptacji w nowym środowisku. Oferta tych usług powinna obejmować kwestie bytowe (odbiór z lotniska, mieszkanie, formalności migracyjnymi, ubezpieczenie etc.) oraz przystosowanie się do życia w kraju studiów: poznanie kultury, nauka języka polskiego, opieka psychologiczna, opieka merytoryczna etc. Pożądane jest tworzenie platform do integracji studentów zagranicznych z miejscowymi, takich jak: programy typu buddy, mentor, tandemy językowe, wydarzenia typu international days i inne. Ważne jest zapewnienie studentom zagranicznym odpowiednich warunków bytowych, odpowiadających standardom europejskim i światowym oraz przygotowanie infrastruktury pod ich potrzeby z uwzględnieniem specyficznych potrzeb kulturowych.

Vote Up 2 Vote Down 0

U.6 Wskazana jest również konsolidacja interesów grup uczelni – np. uczelni medycznych, technicznych, artystycznych czy rolniczych w celu uzyskania lepszych efektów promocyjnych i rekrutacyjnych. Konieczne stają się wspólne działania lobbingowe efektywnie wyrażające te interesy, bowiem wiele światowych, rządowych programów stypendialnych sprofilowanych jest dziedzinowo i udział w nich polskich partnerów uzależniony jest, wobec braku wsparcia centralnego, od indywidualnej inicjatywy grup uczelni i wspomagających je partnerów społecznych. Przykładem mogą być tu wspólne wysiłki uczelni akademickich (KRASP) o włączenie ich do brazylijskiego programu „Science without borders”, czy projekt promocyjny uczelni technicznych (KRPUT) „Study Engineering in Poland”.

Vote Up 3 Vote Down 0

Wspieranie współpracy zagranicznej

U.7 Należy wprowadzić motywacyjny model płac nauczycieli akademickich zaangażowanych w realizację projektów międzynarodowych dla studentów. Udział w międzynarodowych projektach badawczych powinien być odnotowywany w ocenie pracownika i w systemie awansu zawodowego. Należy również dołożyć starań, aby usuwać bariery administracyjne dla współpracy międzynarodowej (prawne, przy rozliczeniach finansowych etc.) i tworzyć maksymalnie dogodne warunki. Bodźce finansowe powinny także zachęcać pracowników uczelni do angażowania się w działalność europejskich ciał koordynacyjnych, eksperckich i ewaluacyjnych. Towarzyszyć temu powinna zachęta – nie tylko na szczeblu uczelni, ale również w jej jednostkach składowych – do szerszego udziału w sieciach międzynarodowych, stowarzyszeniach oraz innych europejskich i globalnych strukturach wymiany wiedzy, informacji i umiejętności.

Vote Up 3 Vote Down 0

U.8 Należy tworzyć, rozbudowywać i doskonalić na uczelni struktury administracyjne niezbędne dla pełniejszego i skuteczniejszego pozyskiwania i wykorzystywania grantów unijnych i innych na projekty oparte na współpracy z instytucjami zagranicznymi (bilateralnej i wielostronnej) i wspierające akademicką współpracę międzynarodową.

Vote Up 1 Vote Down 0

U.9 Należy zwiększać umiędzynarodowienia studiów doktoranckich, m. in. poprzez jak najszerszą współpracę i wymianę z renomowanymi ośrodkami zagranicznymi. Pożądane jest tworzenie międzynarodowych szkół/programów doktoranckich, podwójnych doktoratów, a docelowo również wspólnych doktoratów. Należy szerzej umożliwić doktorantom udział w konferencjach naukowych za granicą.

Vote Up 3 Vote Down 1

Budowa kultury Internationalisation at home

U.10 Na uczelni należy budować kulturę Internationalisation at home (internacjonalizacji na miejscu), w ramach której należy zapewnić studentowi możliwości korzystania z wiodących rozwiązań światowych w zakresie umiędzynarodowienia i pożytków z tego płynących, ale bez konieczności wyjeżdżania za granicę. Są to między innymi: dostęp do najnowszej światowej wiedzy i metod dydaktycznych, obcowanie ze światowym dyskursem naukowym, korzystanie z oferty dydaktycznej uczelni zagranicznych, praca w grupie różnorodnej narodowościowo i kulturowo, kontakt z wykładowcami z zagranicy, składanie prac dyplomowych w językach innych niż polski, możliwość powoływania opiekunów naukowych oraz członków komisji i recenzentów z ośrodków zagranicznych, zdobywanie kwalifikacji w komunikacji międzykulturowej i innych kwalifikacji organicznie związanych z przyszłym działaniem na międzynarodowym rynku pracy. Należy do tego również: wbudowywanie w treści nauczania perspektywy globalnej, włączanie do programu studiów zajęć w języku angielskim, wprowadzenie elementów dwujęzyczności na uczelni, rozszerzenie możliwości podnoszenia umiejętności językowych przez wykładowców, przygotowanie do kontaktu ze studentami i naukowcami z zagranicy administracji na uczelni, zapewnienie niezbędnych kompetencji językowych i międzykulturowych w uczelnianych punktach gastronomicznych i służbie zdrowia etc.

Vote Up 2 Vote Down 0

U.11 Ważnym postulatem jest dalsza internacjonalizacja przewodów doktorskich, czyli możliwość składania i obrony pracy w języku innym niż polski, dopraszania opiekunów naukowych, członków komisji i recenzentów z ośrodków zagranicznych czy też obrony doktoratu na uczelni polskiej i zagranicznej jednocześnie (nowelizacja ustawy to częściowo umożliwia). Podobne możliwości powinny, w nieco mniejszym zakresie, zostać wprowadzone w przypadku studiów drugiego stopnia.

Vote Up 2 Vote Down 0

U.12 Konieczne jest podniesienie poziomu nauczania języków obcych na uczelni poprzez wprowadzenie większej liczby godzin nauki oraz wymogu, aby absolwent znał dwa języki obce, z czego język angielski na wysokim poziomie. Do oceny kompetencji językowych studentów należy szeroko stosować upowszechnione na świecie standardowe testy (na przykład ETS lub IFLET). Na studiach drugiego stopnia należy położyć nacisk na umiejętność komunikacji naukowej w języku angielskim – w mowie i w piśmie (academic writing). Celowe z tego punktu widzenia będzie wprowadzenie obowiązku zaliczania niektórych zajęć w języku obcym.

Vote Up 2 Vote Down 0

Wspieranie mobilności wychodzącej

U.13 Konieczna jest budowa i upowszechnianie uczelnianych systemów wspierania mobilności wychodzącej. W skład takiego systemu powinny wchodzić: szeroka informacja i promocja ofert stypendialnych i wyjazdowych dla studentów i kadry, doradztwo w tym zakresie, program merytoryczny przygotowujący studentów do wyjazdów (przygotowanie językowe, kulturowe, psychologiczne etc.), wprowadzenie ułatwień w zakresie uznawalności wiedzy i kompetencji nabytych w ramach pobytu na uczelni zagranicznej jako części ścieżki studiów. Elementem systemu powinno być również rozszerzenie możliwości uzyskiwania przez studentów wyjeżdżających za granicę wsparcia finansowego ze strony uczelni, na przykład z uczelnianego funduszu stypendialnego (m.in. dopłat do grantów otrzymywanych w ramach programu Erasmus.)

Vote Up 1 Vote Down 0

Zarządzanie uczelnią – internalizacja internacjonalizacji

U.14 Należy rozbudowywać i profesjonalizować struktury dedykowane wspieraniu procesu internacjonalizacji na uczelni. Problematyka ta powinna mieć konkretne, jak najbardziej przekrojowe przyporządkowanie w strukturze uczelni. Z drugiej strony wymiar międzynarodowy powinien być wbudowywany w funkcjonowanie uczelni na każdym poziomie.

Vote Up 3 Vote Down 0

U.15 Hasło internacjonalizacji powinno zostać wprowadzone do strategii rozwojowych uczelni jako integralna zasada rozwojowa wszystkich sfer działalności uczelni. Analiza procesu internacjonalizacji powinna stać się elementem wewnętrznego systemu zapewniania jakości na uczelni. Niezbędne są uczelniane strategie internacjonalizacji, jako kluczowe dokumenty programowe ujmujące cele, harmonogram oraz konkretne wskaźniki internacjonalizacji i sposoby ich weryfikowania, ściśle skorelowane z profilem uczelni i wizją jej rozwoju oraz być zgodne z misją i długofalową strategią uczelni. Wiedza o korzyściach płynących z internacjonalizacji powinna być przekazywana do jednostek uczelnianych na wszystkich poziomach. Wydziałowe lub instytutowe strategie internacjonalizacji, odpowiednio wyprofilowane, mogą również powstawać na poziomie jednostek podstawowych uczelni.

Vote Up 3 Vote Down 0

U.16 W celu stworzenia w jednostkach podstawowych uczelni przychylnej atmosfery dla działań na rzecz internacjonalizacji należy wprowadzać wewnątrzuczelniane systemy motywujące do kształcenia studentów zagranicznych i inne zmiany związane z internacjonalizacją.

Vote Up 3 Vote Down 0

U.17 Istotne jest również włączanie organizacji studenckich i doktoranckich oraz przedstawicielstw innych grup interesariuszy do działań związanych z internacjonalizacją.

Vote Up 3 Vote Down 1
do
góry